Dagsordenen er som følger jfr. vedtægternes § 5.5.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt orientering om det kommende års budget.
4. Valg af formand for hovedbestyrelsen.
5. Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, herunder næstformand og kasserer.
6. Valg af 2 forretningsudvalgssuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

Hovedbestyrelsen

For første gang blev afviklet i cafeteriet i Hammel Idræts Center, hvor hovedformand Mogens Lyngby bød de fremmødte velkommen.
Beretningen kan læses her:

Herefter gik man over til første punkt valg af dirigent og her blev Jørgen Tind Sørensen foreslået og valgt.

Jørgen Tind Sørensen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, idet annoncen var bragt rettidigt i den lokale presse den 6. maj 2013.  

Herefter gennemgik dirigenten aftenens dagsorden som var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt orientering om det kommende års budget.
4. Valg af formand for hovedbestyrelsen.
5. Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, herunder næstformand og kasserer.
6. Valg af 2 forretningsudvalgssuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

 

Hovedformand Mogens Lyngby aflagde på vegne af bestyrelsen, beretning for det seneste års virke og beretningen blev taget til efterretning af de fremmødte medlemmer, som ikke havde spørgsmål til beretningen og derfor kunne dirigenten konstatere at beretningen var taget til efterretning.

Næste pkt. var fremlæggelse af det reviderede regnskab samt orientering om det kommende års budget.

Hovedkasserer Poul Erik Andersen gennemgik regnskabet og kom med enkelte uddybende kommentarer til flere af regnskabets poster.

Ud over et par enkelte kommentarer, fremkom der ikke spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Herefter gav Poul Erik Andersen en kort orientering om budget for det kommende år og denne orientering blev taget til efterretning.

Herefter gik dirigenten videre til næste pkt. som var valg af hovedformand, og udbad sig emner. Der blev foreslået genvalg af Mogens Lyngby og han blev genvalt med akklamation.

Vedrørende valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, her afgik Niels Horup og Henrik Larson og i stedet var der nyvalg til Jørn Fogh og Flemming Wickberg. Som suppleanter blev Bjarne Johansen og Poul Erik Winther genvalgt for en ny 1-årig periode.

Revisorerne Ove Kyhl og Lars Husum var også på valg. Begge revisorer var villig til genvalg og blev valgt. Som revisor suppleant genvalgtes Peter Schouborg.

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.

Herefter gik dirigent Jørgen Tind Sørensen videre til sidste punkt på dagsordenen - eventuelt – og her fik hovedformand Mogens Lyngby ordet for overrækkelse af de 3 pokaler der uddeles på den årlige hovedgeneralforsamling:

Benny Jensens mindepokal - Eva Kornbeck - var indstillet af svømmeafdelingen.
Læs mere her:

Gunnar Christensens lederpokal - Emil Pedersen - var indstillet af fodboldafdelingen.
Læs mere her

 

Hammel GF’s ungdomspokal - Kristoffer Maagaard Strøier - var indstillet af svømmeafdelingen.
Læs mere her

 

Alle pokalmodtagere modtog hver en buket blomster, en stor vandrepokal, samt en mindre pokal til ejendom, som påskønnelse for deres indsats i Hammel GF.

Hovedformand Mogens Lyngby takkede de to afgående forretningsudvalgsmedlemmer, Niels Horup og Henrik Larson, for deres store indsats og som man ikke kan påskønne nok. De har begge ydet en rigtig stor indsats og været med til at bringe Hammel GF hen til hvor vi står i dag.

 

Da der ikke var flere der ønskede ordet, kunne dirigent Jørgen Tind Sørensen konstatere at generalforsamlingen var afsluttet og han takkede for god ro og orden.


Mogens Lyngby takkede deltagerne for fremmødet og så var det ellers tid til fotografering og hyggesnak. 

Mogens Lyngby
Hovedformand

Per Hausmann
Sekretær


Jørgen Tind Sørensen
Dirigent

 

Til toppen