Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HAMMEL GYMNASTIK FORENING (HGF)

Vedtægter
for
Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Indholdsfortegnelse

§ 1. Navn, formål og hjemsted 3
§ 2. Medlemsforhold. 3
§ 3. Kontingent 4
§ 4. Foreningens ledelse 4
§ 5. Generalforsamling 5
§ 6. Afstemning 6
§ 7. Protokol 6
§ 8. Dirigent 7
§ 9. Regnskab og revision 7
§ 10. Tegning og hæftelse 7
§ 11. Underafdelinger 7
§ 12. Opløsning 8

§ 1. Navn, formål og hjemsted
1.1. Forenings navn er Hammel Gymnastik Forening (HGF).

1.2. Foreningens formål er at fremme idrætten i Hammel-området.

1.3. Foreningens hjemsted er Favrskov Kommune.


§ 2. Medlemsforhold.
2.1. Som aktivt medlem kan optages enhver person.

2.2. Som passivt medlem kan optages enhver person, herunder også juridiske personer såsom selskaber, foreninger m.v.

2.3. Indmeldelse sker ved meddelelse til en af foreningens underafdelinger jfr. § 9.1 eller til et bestyrelsesmedlem.

2.4. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og et flertal i forretningsudvalget stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende overfor forretningsudvalget fremsætter begæring herom, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling efter reglerne i § 2.7.

2.5. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen, dersom 2/3 af de deltagende medlemmer stemmer herfor.

2.6. Et medlem kan ekskluderes af foreningen efter beslutning af forretningsudvalget i tilfælde af, at medlemmet er i kontingentrestance eller overtræder foreningens vedtægter eller de af hovedbestyrelsen vedtagne retningslinjer, eller dersom medlemmet gennem sin optræden eller sine handlinger miskrediterer foreningen, dennes ledere, trænere, andre medlemmer eller sponsorer.

Dersom medlemmet er under 18 år, kan udelukkelse af medlemmet besluttes også i tilfælde, hvor den miskrediterende optræden eller de miskrediterende handlinger udøves af medlemmets forældre.

2.7. Udelukkelsen skal efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling, dersom det udelukkede medlem senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse fremsætter begæring herom over for forretningsudvalget. Det ekskluderede medlem har ret til at give møde på generalforsamlingen og fremføre sit forsvar. Er medlemmet under 18 år, har også medlemmets forældre ret til at give møde på generalforsamlingen og fremføre medlemmets forsvar.

2.8. Under samme betingelser som anført under § 2.6. kan et medlem idømmes karantæne efter beslutning af forretningsudvalget. Karantænen kan dog ikke udstrækkes udover 6 måneder. Forretningsudvalgets beslutning kan ikke indbringes for generalforsamlingen.


§ 3. Kontingent
3.1. Kontingentets størrelse fastsættes af den enkelte underafdeling og forfalder til betaling i overensstemmelse med de af underafdelingerne fastsatte regler.

3.2. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse, eksklusion eller karantæne.


§ 4. Foreningens ledelse
4.1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af forretningsudvalget valgt af generalforsamlingen, samt bestyrelsesformændene for foreningens underafdelinger.

4.2. Hovedbestyrelsen er berettiget til at træffe alle nødvendige dispositioner vedrørende foreningens daglige drift. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom skal dog godkendes af generalforsamlingen.

4.3. Hovedbestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes nødvendigt, eller hvis 2 hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det.

4.5. Hovedbestyrelses fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 5. Generalforsamling
5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes i Hammel hvert år inden udgangen af maj og indvarsles af hovedbestyrelsen med dagsordenens bekendtgørelse i den lokale presse mindst 14 dage før afholdelsen.

5.3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden for hovedbestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

5.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af hovedbestyrelsen, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til hovedbestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet, og indvarsles efter samme regler som for ordinær generalforsamling.

5.5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt orientering om det kommende års budget.
4. Valg af formand for hovedbestyrelsen.
5. Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, herunder næstformand og kasserer.
6. Valg af 2 forretningsudvalgssuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

Valget af hovedbestyrelsesformand og forretningsudvalgsmedlemmer gælder for 2 år. I ulige år vælges formanden og i lige år vælges næstformanden og kassereren.

5.6. Dersom forretningsudvalget består af flere end 3 medlemmer - vælges yderligere hovedbestyrelsesmedlemmer, i henholdsvis ulige og lige år.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

5.7. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges.


§ 6. Afstemning
6.1. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der er fyldt 16 år og har været medlem af foreningen mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen.

6.2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.3. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om ændring af vedtægterne kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 7. Protokol
7.1. Over det på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder passerede indføres en kort beretning i hovedbestyrelsens forhandlingsprotokol.

§ 8. Dirigent
8.1. Til at lede generalforsamlingen vælger denne en dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

§ 9. Regnskab og revision
9.1. Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.

9.2. Årsregnskabet skal revideres af 2 revisorer.


§ 10. Tegning og hæftelse
10.1. Foreningen tegnes af formanden for hovedbestyrelsen og 2 hovedbestyrelsesmedlemmer.

10.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtigelser.


§ 11. Underafdelinger
11.1. Foreningen opretter i fornødent omfang en underafdeling for hver idrætsgren, der dyrkes i foreningen.

11.2. Underafdelingerne ledes af en afdelingsbestyrelse i overensstemmelse med de for underafdelingerne gældende vedtægter. Formanden for underafdelingernes bestyrelse er medlem af hovedbestyrelsen jfr. § 4.1.

11.3. Dersom et medlem dyrker idræt i flere underafdelinger, betales kontingent for hver idrætsgren.


§ 12. Opløsning
12.1. Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at en generalforsamling træffer afgørelse herom, og at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal hovedbestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling.

Hvis også 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

12.2. Til at forestå opløsningen nedsættes et likvidationsudvalg bestående af 3 personer, der ikke behøver at være medlemmer af foreningen.

12.3. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til idrætsformål i Hammel-området.

13.04.2010
Ole Steen Christensen, Dirigent
Henrik Larson, Hovedformand


Vedtægter for underafdelinger i
Hammel Gymnastik Forening (HGF)Indholdsfortegnelse

§ 1. Forrang 3
§ 2. Generalforsamling 3
§ 3. Ledelse 4
§ 4. Afstemning 4
§ 5. Dirigent 4
§ 6. Protokol 5§ 13. Forrang
13.1. For underafdelinger gælder de for foreningen gældende vedtægter i det omfang, de ikke er fraveget ved nærværende vedtægter.


§ 14. Generalforsamling
14.1. Underafdelingens højeste myndighed er afdelingsgeneralforsamlingen.

14.2. Ordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes inden hovedgeneralforsamlingen i foreningen og indvarsles af afdelingsbestyrelsen med dagsordenens bekendtgørelse i den lokale presse mindst 14 dage før afholdelsen.

14.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af afdelingsbestyrelsen og indvarsles efter samme regler som for ordinær generalforsamling.

14.4. Den ordinære afdelingsgeneralforsamlings dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning for afdelingen.
3. Fremlæggelse af afdelingens budget.
4. Valg af afdelingsformand.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

14.5. Valget af afdelingsformand og afdelingsbestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges.


§ 15. Ledelse
15.1. Underafdelingerne ledes af en afdelingsbestyrelse på mindst 3 medlemmer.

15.2. Afdelingsbestyrelserne er berettiget til at træffe alle nødvendige dispositioner vedrørende egen afdeling med ansvar over for hovedbestyrelsen.

15.3. Afdelingsbestyrelserne træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

15.4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes nødvendig, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

15.5. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 16. Afstemning
16.1. Stemmeret på afdelingsforsamlingen har ethvert medlem, der dyrker idræt i den pågældende underafdeling, er fyldt 16 år og har været medlem af foreningen mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen.

16.2. Stemmeret har endvidere forældre til børn under 16 år, der dyrker idræt i den pågældende underafdeling og har været medlem af foreningen mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen. Der kan maksimalt afgives 1 stemme pr. barn, og der kan maksimalt afgives 2 stemmer.

16.3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 17. Dirigent
17.1. Til at lede generalforsamlingen vælger denne en dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

17.2. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

§ 18. Protokol
18.1. Over det på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder passerede indføres en kort beretning i afdelingsbestyrelsens forhandlingsprotokol.

13.04.2010
Ole Steen Christensen, Dirigent
Henrik Larson, Hovedformand

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: