TRÆNER I HGF

Træner og holdleder

Opgaven som frivillig leder for et fodboldhold i Hammel GF Fodbold kan opdeles i følgende to funktioner:

- Træner 
- Holdleder

(Har et hold ingen holdleder, fordeles holdlederopgaverne mellem trænerne på årgangen)

Arbejdsopgaver for trænerne
Som træner i Hammel GF Fodbold er der tilknyttet nedenstående arbejdsopgaver.

Ansvarlig for opfyldelse af holdenes sportslige mål*.
Ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af træningen.
Ansvarlig for kampafvikling.
Ansvarlig for social trivsel.
Ansvarlig som klubbens kontaktperson over for forældregruppen.
Ansvarlig for tilmelding af hold til DBU/DGI turnering samt diverse stævner*.
Ansvarlig for rekruttering af nye trænere / holdledere
Ansvarlig for korrekt behandling af inventar, bolde, baner, omklædningsrum etc.
Ansvarlig for ved opstart af sæsonen at informere nye spillere om registrering som medlem og betaling af kontingent via hjemmesiden.
Hjælp med træning ved indefodbold.
Støtte op om klubbens aktiviteter. 

Arbejdsopgaverne for holdlederne

Som holdleder i Hammel GF Fodbold er der tilknyttet nedenstående arbejdsopgaver.

Ansvarlig for tilrettelæggelse af kørsel og indberetning af kampkort/resultat til DBU og DGI.
Ansvarlig for udpegning af kampleder/dommer til kamp/stævner ifm. 3-mandt til 8-mands kampe.
Ansvarlig for kampbold, vask af trøjer, omklædningsrum efter kamp samt drikkevarer til kamp.
Ansvarlig for årgangens materialer og kampdragter – kontaktperson til Bestyrelsen. 
Ansvarlig for social trivsel.
Ansvarlig som klubbens kontaktperson over for forældregruppen.
Ansvarlig for afkrydsning af spillerlister (fra klubmodulet) til brug ved kontrol af betalende spillere. *
Ansvarlig for indlæg - kampreferater til hjemmesiden og andre digitale medier.
Hjælp med træning ved indefodbold.
Støtte op om klubbens aktiviteter.

* Her vil bestyrelsen bistå med assistance.
 

Klubgoder og klubbestemmelser for trænere/holdledere i HGF Fodbold


Trænerpakke 
Som træner/holdleder får man årligt tilbudt et af bestyrelsens fastsat ”trænerhonorar/trænerkøb Sportsmaster”. Der budgetteres fra klubbens side med to trænere og en holdleder pr. hold pr. årgang som er tilmeldt DBU Jylland. 

Dvs. to trænere og en holdleder pr. hold – men vurderes det fra trænerteamet at en holdleder er nok til en årgang er dette også brugbar.

For de trænere og holdledere der står for indefodbolden, vil der også her blive tilbudt, et af bestyrelsen, fastsat ”trænerhonorar/trænerkøb Sportsmaster”. 

Nedsat kontingent
Børn af trænere / assistenttrænere / holdledere træner med i klubben for nedsat kontingent. Husk dette ved betaling af kontingent. Vil du være sikker på at du er registreret som træner eller holdleder, kan du gå ind og se træneroversigten på hjemmesiden, eller kontakt bestyrelsen (webmaster)

Klubdragt
Alle nye trænere/holdledere får tilbudt en klubdragt (træningsdragt m.m.) som benyttes ved træning og kamp. Man er som ny træner/leder også velkommen til at kontakte Bestyrelsen. 

Klubdragten skal bæres med respekt og omtanke og i relation til foldboldaktiviteter.

Ung-træner i Hammel GF Fodbold
Unge under 18 år der har mod på trænergerningen i Hammel GF Fodbold er meget velkommende. Der forventes at man er mindst to år ældre end den årgang man træner. Man må ikke træne årgangen alene, der skal altid være en ”voksen-træner” til træningen. 

Som den øvrige trænerstab, vil man som ung-træner få et ”trænerhonorar” samt et nedsat kontingent (kontingentet er det samme som voksen-trænere og gælder også som kontingent hvis man selv spiller i klubben). 

Nøgle
Ved start som træner/holdleder får udleveret en C-nøgle til brug ved boldrum, omklædningsrum og kunstgræsbanen (kontakt evt. bestyrelsen herom). Når man stopper som træner afleveres nøglen retur til bestyrelsen.

Børneattest
Hammel Gymnastik Forenings Hovedbestyrelse har enstemmigt besluttet at alle afdelinger under HGF, årligt skal sørge for at der udfærdiges børneattest for alle ledere i afdelingerne. Det er besluttet, at det gælder alle medlemmer af bestyrelserne samt alle trænere og holdledere, såvel nye som gamle. Trænere og ledere der har med børn at gøre i Hammel GF, skal årligt, elektronisk godkende den fremsendte børneattest. 

Børneattesten udsendes til træner/ledere via eBoks efter at have underskrevet klubbens trænerattest. 

Medlemskontingent
Som aktiv hjælper i fodboldafdelingen, er du med til at støtte op om de unge fodboldspilleres sportslige og sociale udvikling i Hammelområdet. Noget bestyrelsen er meget taknemlig for. Som medlem af en fodboldforening, vil du som træner, holdleder eller leder blive opkrævet medlemskontingent.
Bestyrelses er selvfølgelig bekendt med frivillighedsprincippet. Hammel GF Fodbold håber dog på, at et medlemskontingent i fodboldforeningen er givet godt ud både, for dig som aktiv hjælper i klubben, men også som gestus over for de unge mennesker, som vi jo gerne vil tilbyde de bedste rammer om fodboldspillet og som vi alle ønsker at fastholde i Hammel GF Fodbold. 

Medlemskontingentet giver også mulighed for at spille senior/Old Boys fodbold ”gratis” i Hammel GF Fodbold. 

Klubmodul og DBU KampKlar
Som træner / holdleder får man ved oprettelse af sin profil på klubbens hjemmeside, adgang til administrationssystemet ”klubmodul”. Her vil man kunne hente spillerlister, sende mail og SMS til sine spillere samt hente og gemme relevante dokumenter til klubbrug. Ved spørgsmål om brug af hjemmesiden og klubmodulet kontaktes klubbens webmaster.

Ligeledes er alle medlemmer, spillere som trænere/ledere, tilmeldt DBU´s ”Mit DBU”. Her kan/skal man som træner/leder, via kampKlar sætte holdkort og indberette kampresultater. 


 

Praktiske forhold

Registrering og medlemskontingent af spillere
Træneren/holdlederen skal ved opstart af sæsonen informere nye spillere om registrering som medlem og betaling af kontingent via hjemmesiden.

Ud fra spillernes tilmelding, kan træner/holdleder fra klubmodulet trække en spillerliste, hvorfra træner/holdleder skal ajourføre om alle årgangens spillere er registreret – ellers skal disse spillere have en påmindelse.
Webmaster og kasseren vil være behjælpelig når dette ønskes.

For nye spillere givers der mulighed for fremmøde til 3 træningsamlinger, før der senest skal ske en tilmelding/betaling.

Man betaler kontingent via hjemmesiden og man betaler for en hel sæson (efterår/forår). Kontingentet for de enkelte årgange står på hjemmesiden ud for de enkelte hold og bliver årligt fastsat af bestyrelsen.  Nye medlemmer der melder sig ind primo januar og frem, betaler ½ kontingent for restsæsonen.

Kurser
Det er Hammel GF Fodbolds holdning, at aktive trænere og ledere skal have mulighed for at dygtiggøre sig til gavn for sig selv, for spillerne og for klubben. DBU Jylland og DGI afholder hvert år trænerkurser på alle niveauer. 

Hammel GF Fodbold betaler, efter godkendelse af ansøgning, kursusudgifter til disse og øvrige relevante kurser. 

Hammel GF Fodbold vil ved godkendelse af dyrere trænerkurser, forvente at kursusdeltageren efter endt kursus, fortsætter sit virke i klubben og videreformidler den nye viden ved intern undervisning for trænerekollegaer i Hammel GF Fodbold. Information og tilmelding sker via klubbens kursusansvarlige. 

Sæsonafslutning
Ønsker årgangen at afholde et afslutningsarrangement inden sommerferien er det op til trænerstaben evt. i samarbejde med forældregruppen at arranger dette. Kantinen vil bistå med lokale og evt. drikkevare - husk at booke i god tid. Drikkevare skal købes i kantinen.


Banefordeling og træningstider
Hammel GF Fodbold har opdelt træningstider, baner og årgange, i faste træningsblokke. U-piger træner tirsdag / torsdag og U-drenge træner mandag / onsdag på tidspunkter som går igen fra sæson til sæson. Kontaktperson fra bestyrelsen udsender ultimo maj forespørgsel til alle trænere/holdleder om ønske for træningstider og opstartsdato for den kommende sæson. Ønskerne meldes tilbage til kontaktpersonen inden for tidsfristen, hvorefter der udarbejdes en plan for den efterfølgende sæson. Inden for den enkelte sæson er der mulighed for, at årgange efter indbyrdes aftale, kan bytte træningstider. Dette meldes ind til kontaktpersonen.

Der vil som regel i opstartsperioden (forår) frem til april, være sandsynlighed for forbud, udstedt af kommunen, mod brug af banerne – her vil kontaktpersonen udarbejde en ”alternativ” banefordeling og træningstider på kunstgræsbanen. HUSK, at melde ind til de årgange som i evt. træner sammen med, hvis der er kamp i jeres træningstid.

 
Opstart ny sæson
I forbindelse med opstart efter vinterpausen vil der for alle ungdomsholdende være mulighed for at booke klubhuset til socialt arrangement – husk at booke i god tid. Drikkevare skal købes i kantinen. 

Det er trænerstaben, evt. i samarbejde med forældregruppen, der står for de praktiske gøremål med hensyn til afvikling af opstartsarrangementet (forplejning og oprydning). Kantinen vil bistå med indkøb og vejleding. Årgangene er herudover velkommen til at arrangere diverse opstarts-, afslutningsarrangementer hvor Kantinen ligeledes vil bistå med indkøb og vejleding. Ved alle arrangementerne er det til alle tider trænerstaben, der står med de praktiske gøremål (forplejning og oprydning).

Stævnedeltagelse

Hammel GF Fodbold tilbyder medlemmerne at deltagele i følgende stævner for de enkelte årgange.
- Poder til U9 - Jysk3Bold, DGI stævner og NMT Cup Hadsten
- U10 til U17 - Aalborg City Cup med et klubtilskud og en egenbetaling på ca. kr. 775,00 (pris for 2018) og gratis for et bestyrelsesfastsat antal trænere og ledere (afvikling i Kristi Himmelfartsferien – maj).

Herudover kan træner selv finde relevante stævner som man ønsker at deltage i (efter aftale med ungdomsudvalget/bestyrelsen). 

Det er trænerne/lederne på de enkelte årgange der selv tilmelder sig de enkelte stævner (med undtagelse af Aalborg City Cup og udlandsrejsen), men information om dette til klubbens kasserer. 

Vedrørende indefodboldstævner. Her tilbydes alle hold at deltage i Regnbueturneringen i Thorsø samt i Favrskov Mesterskaberne. Der er desuden mulighed for deltagelse i DBU/DGI indeturnering som alternativ til Regnbueturneringen – for øvrige stævner/turneringer er der egenbetaling eller efter aftale. 

Tilmelding til de nævnte stævner koordineres af Bestyrelsen og de enkelte årganges trænere. Øvrige stævnetilmeldinger foretages af den enkelte træner med information til klubbens kasserer. 

Indefodbold
Hammel GF Fodbold tilbyder indefodbold med start i ugen efter efterårsferien. Træningen foregår på Søndervangsskolen og i Hammel Idrætscenter for Poder til U 10* samt senior, Old Boys og ”fædre bold”. Ønsker andre årgange at træne idefodbold meldes dette til kontaktpersonen.

Hammel GF Fodbold får tildelt haltider efter en fordelingsnøgler hos Favrskov Kommune. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson der varetager klubbens kontakt til Kommunen samt fordeling af træningstider for klubbens årgange. Det er bestyrelsens håb, at trænere/holdledere for de enkelte årgange, vil hjælpe til med træningen for indefodbold. Der er afsat ét ugentlig træningspas pr. årgang.

* årgangene er også velkommen til at træne på Kunstgræsbanen.

Fodboldskole
Hammel GF Fodbold afholder årligt "Fodboldskole" i samarbejde med DGI. Trænere og ledere opfordres til at deltage hvis dette er muligt, samt at informere spillerne omkring fodboldskolen når informationerne foreligger på hjemmesiden.

Sponsorer
Bliver man som træner eller holdleder kontaktet eller bliver gjort opmærksom på sponsorinteresse, skal henvendelsen videreformidles til bestyrelsen (sponsorudvalget). Alle henvendelser store som små, vil blive modtaget og behandlet af sponsorudvalget. Læs mere herom på hjemmesiden under Sponsorer.

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: