TRÆNER I HGF

Træner og holdleder

Opgaven som frivillig leder for et fodboldhold i HGF Fodbold kan opdeles i følgende tre funktioner:

- Træner (fuldtid)
- Assistenttræner/hjælpetræner (deltid) 
- Holdleder

(Har et hold ingen holdleder, fordeles holdlederopgaverne mellem trænerne på årgangen)

Arbejdsopgaver for trænerne
Som træner og /eller holdleder i HGF Fodbold er der tilknyttet nedenstående arbejdsopgaver.

Ansvarlig for opfyldelse af holdenes sportslige mål*.
Ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af træningen.
Ansvarlig for kampafvikling.
Ansvarlig for social trivsel.
Ansvarlig som klubbens kontaktperson overfor forældregruppen.
Ansvarlig for tilmelding af hold til DBU Jyllands turnering samt diverse stævner*.
Ansvarlig for rekruttering af nye trænere / holdledere / assistentstrænere*.
Ansvarlig for korrekt behandling af inventar, bolde, baner, omklædningsrum etc. Ansvarlig for ved opstart af sæsonen at informere nye spillere om registrering som medlem og betaling af kontingent via hjemmesiden.
Hjælp med træning ved indefodbold.
Støtte op om klubbens aktiviteter.

Arbejdsopgaverne for holdlederne
Som holdleder i HGF Fodbold er der tilknyttet nedenstående arbejdsopgaver.

Ansvarlig for tilrettelæggelse af kørsel
Ansvarlig for indberetning af kampkort fra DBUJylland og DGI Østjylland.
Ansvarlig for udpegning af kampleder/dommer til kamp/stævner ifm. 3-mandt til 7-mands kampe.
Ansvarlig for kampbold, vask af trøjer, omklædningsrum efter kamp samt drikkevarer til kamp.
Ansvarlig for årgangens materialer og kampdragter – kontaktperson til ungdomsudvalget. 
Ansvarlig for social trivsel, afstemning af fidus (kampes spiller).
Ansvarlig som klubbens kontaktperson overfor forældregruppen.
Ansvarlig for afkrydsning af spillerlister (fra klubmodulet) til brug ved kontrol af betalende spillere.*
Ansvarlig for indlæg - kampreferater til hjemmesiden.
Hjælp med træning ved indefodbold.
Støtte op om klubbens aktiviteter.

* Her vil bestyrelsen bistå med assistance.

----------------------------------

Klubgoder og klubbestemmelser for trænere/holdledere i HGF Fodbold


Trænerkøb
Som træner/holdleder får man årligt tilbudt en HGF Trænerpakke fra Hummel. Der budgetteres fra klubbens side med to trænere pr. hold pr. årgang som er tilmeldt DBU Jylland. Dvs. en træner og en holdleder eller to trænere pr. hold.

For de trænere og holdledere der står for indefodbolden, vil der også her blive tilbudt, at foretage indkøb hos Sportmaster Hammel for et bestyrelsesfastsat beløb.

Nedsat kontingent
Børn af trænere / assistenttrænere / holdledere træner med i klubben for nedsat kontingent. Husk dette ved betaling af kontingent. Vil du være sikker på at du er registreret som træner eller holdleder, kan du gå ind og se træneroversigten på hjemmesiden, eller kontakt bestyrelsen (webmaster)

Klubdragt
Alle trænere/holdledere får tilbudt en klubdragt (træningsdragt) som benyttes ved træning og kamp. Som ny træner/holdleder kan man kontakte Ungdomsudvalget for at bestille klubdragten.

Klubdragten skal bæres med respekt og omtanke og i relation til foldboldaktiviteter.

Nøgle
Ved start som træner/holdleder vil man få udleveret en nøgle til boldrum og omklædningsrum (kontakt evt. bestyrelsen herom). Når man stopper som træner afleveres nøglen retur til bestyrelsen.

Børneattest
Hammel Gymnastik Forenings Hovedbestyrelse har enstemmigt besluttet at alle afdelinger under HGF, skal sørge for at der udfærdiges børneattest for alle ledere i afdelingerne. Det er besluttet, at det gælder alle medlemmer af bestyrelserne samt alle trænere og holdledere, såvel nye som gamle.

Trænere og ledere der har med børn at gøre i HGF Fodbold, skal således underskrive en børneattest. Børneattesten skal hentes på klubbens hjemmeside. Denne udfyldes online, printes og afleveres til medlem af Bestyrelsen/Ungdomsudvalget ved sæsonstart (følger kalenderåret).

Medlemskontingent
Som aktiv hjælper i fodboldafdelingen, er du med til at støtte op om de unge fodboldspilleres sportslige og sociale udvikling i Hammelområdet. Noget vi i bestyrelsen er meget taknemlig for. Men som medlem af en forening vil du som træner, holdleder eller leder i fodboldforeningen blive opkrævet medlemskontingent.

Bestyrelses er selvfølgelig bekendt med frivillighedsprincippet. Vi håber dog på, at et medlemskontingent af HGF Fodbold er givet godt ud både, for dig som aktiv hjælper i klubben, men også som gestus overfor de unge mennesker, som vi jo gerne vil tilbyde de bedste rammer om fodboldspillet og som vi ønsker at fastholde i HGF Fodbold.

Klubmodul og hjemmeside
Som træner / holdleder får man ved oprettelse af sin profil på klubbens hjemmeside, adgang til administrationssystemet ”klubmodul”. Her vil man kunne hente spillerlister, sende mail og SMS’er til sine spillere samt hente og gemme relevante dokumenter til klubbrug. Ved spørgsmål om brug af hjemmesiden og klubmodulet kontaktes klubbens webmaster.

----------------------------------

Praktiske forhold

Registrering og medlemskontingent af spillere
Træneren/holdlederen skal ved opstart af sæsonen informere nye spillere om registrering som medlem og betaling af kontingent via hjemmesiden.

Ud fra spillernes tilmelding, kan træner/holdleder fra klubmodulet trække en spillerliste, hvorfra træner/holdleder skal ajourføre om alle årgangens spillere er registreret – ellers skal disse spillere have en påmindelse.
Webmaster og kasseren vil være behjælpelig når dette ønskes.

For nye spillere givers der mulighed for fremmøde til 3 træningsamlinger, før der senest skal ske en tilmelding/betaling.

Man betaler kontingent via hjemmesiden og man betaler for en hel sæson (efterår/forår). Kontingentet for de enkelte årgange står på hjemmesiden ud for de enkelte hold og bliver årligt fastsat af bestyrelsen.  Nye medlemmer der melder sig ind primo januar og frem, betaler ½ kontingent for restsæsonen.

Kurser
Det er HGF Fodbolds holdning, at aktive trænere og ledere skal have mulighed for at dygtiggøre sig til gavn for klubben. DBU Jylland og DGI afholder hvert år trænerkurser på alle niveauer. HGF Fodbold har indgået aftale med DGI Østjylland om løbende, at arrangere DGI trænerkurser i Hammel og derved give trænerne i HGF Fodbold optimale muligheder for at deltage. HGF Fodbold betaler, efter godkendelse af ansøgning, kursusudgifter til disse og øvrige relevante kurser.

HGF Fodbold vil ved godkendelse af dyrere kurser, forvente at kursusdeltageren efter endt kursus, fortsætter sit virke i klubben og videreformidler den nye viden ved intern undervisning for trænerekollegaer i HGF Fodbold. Information og tilmelding sker via klubbens kursusansvarlige.

Sæsonafslutning

Når sæsonen er slut, afholdes der, hvis der er opbakning til dette, afslutningsarrangement for alle årgange inden sommerferien.

Banefordeling og træningstider
HGF Fodbold har fra sæsonen 2012/2013 opdelt træningstider, baner og årgange i faste træningsblokke. U-piger træner tirsdag / torsdag og U-drenge træner mandag / onsdag på faste tidspunkter som går igen fra sæson til sæson.
Kontaktperson fra bestyrelsen udsender ultimo maj forespørgsel til alle trænere/holdleder om ønske for træningstider og opstartsdato for den kommende sæson. Ønskerne meldes tilbage til kontaktpersonen indenfor tidsfristen, hvorefter der udarbejdes en plan for den efterfølgende sæson. Der er mulighed inden for den enkelte sæson, at årgange efter indbyrdes aftale, kan bytte træningstider. Dette meldes ind til kontaktpersonen.

Der vil som regel i opstartsperioden (forår) frem til april, være sandsynlighed for forbud, udstedt af kommunen, mod brug af banerne – her vil kontaktpersonen udarbejde en ”alternativ” banefordeling og træningstider. Træningen typisk foregå på grusbanen. 

Opstart ny sæson

I forbindelse med opstart efter sommerpausen være uddeling af is til årgang U4 til U6 i klubhuset efter første træningsdag. Dette aftales/arrangeres mellem de enkelte trænere og kantineudvalget.

Det er trænerstaben, evt. i samarbejde med forældregruppen, der står for det praktiske med hensyn til afvikling af de praktiske gøremål ved opstartsarrangementet (forplejning og oprydning). Kantineudvalget vil bistå med indkøb og vejleding. Årgangene er herudover velkommen til at arrangere diverse opstarts-, afslutningsarrangementer hvor Kantineudvalget ligeledes vil bistå med indkøb og vejleding. Ved alle arrangementerne er det til alle tider trænerstaben, der står med de praktiske gøremål (forplejning og oprydning).

Stævnedeltagelse
Fra Primo 2012 er der i Ungdomsudvalget besluttet, at ungdomsårgangene tilbydes gratis deltagelse i følgende stævner for de enkelte årgange. Stævner herudover er for egen regning.
- Poder til U7 forsætter med 3-bold + DGI stævner
- U6 til U10 deltager i Krone Cup og DGI stævner (max 2- pr- årgang).
- U10 – U15 får tilbudt tilskud til deltagelse i Aalborg City Cup (herudover er det egenbetaling)
- U17 – U18 får tilbudt tilskud til udlandsrejse (herudover er det egenbetaling)

Vedr. indefodboldstævner. Her tilbydes alle hold at deltage i Regnbueturneringen i Thorsø samt i Favrskov Mesterskaberne. Der er deslige mulighed for deltagelse i DGI indeturnering som alternativ til Regnbueturneringen –for  øvrige stævner/turneringer er der egenbetaling.

Tilmelding til de nævnte stævner koordineres af ungdomsudvalget og de enkelte årganges trænere. Øvrige stævnetilmeldinger foretages af den enkelte træner med information herom til klubbens kasserer.

Information om diverse stævner sendes normalt til klubben, som herefter ligger information ud på hjemmesiden eller på Facebook.

Indefodbold
HGF Fodbold tilbyder indefodbold med start i ugen efter efterårsferien.
Træningen foregår på Søndervangsskolen og i Hamme Idrætscenter for U7 til U 18 samt senior, Old Boys og ”fædre bold”.

HGF Fodbold får tildelt haltider efter en fordelingsnøgler hos Favrskov Kommune. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson der varetager klubbens kontakt til Kommunen samt fordeling af træningstider for klubbens hold. Det er bestyrelsens håb, at trænere/holdledere for de enkelte årgange, vil hjælpe til med træningen for indefodbold. Der er afsat ét ugentlig træningspas på en time pr. årgang

Fodboldskole
HGF Fodbold afholder årligt "Fodboldskole" i samarbejde med DGI. Trænere og ledere opfordres til at deltage hvis dette er muligt, samt at informere spillerne omkring fodboldskolen når informationerne foreligger på hjemmesiden.

Sponsorer
 Bliver man som træner eller holdleder kontaktet eller bliver gjort opmærksom på sponsorinteresse, skal henvendelsen videreformidles til bestyrelsen (sponsorudvalget). Alle henvendelser store som små, vil blive modtaget og behandlet af sponsorudvalget. Læs mere herom på hjemmesiden under Sponsorer – Bliv sponsor

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: