Basket

Favrskov eSport

Favrskov eSport er en underafdeling af Hammel Gymnastikforening (HGF).

Vedtægter for underafdelinger i Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Indholdsfortegnelse
§ 1. Forrang………………………………………………………………………………………. 3
§ 2. Generalforsamling ……………………………………………………………………….. 3
§ 3. Ledelse ………………………………………………………………………………………. 4
§ 4. Afstemning…………………………………………………………………………………. 4
§ 5. Dirigent ……………………………………………………………………………………… 4
§ 6. Protokol……………………………………………………………………………………… 5

§ 1. Forrang
1.1. For underafdelinger gælder de for foreningen gældende vedtægter i det omfang, de ikke er fraveget ved nærværende vedtægter.

§ 2. Generalforsamling
2.1. Underafdelingens højeste myndighed er afdelingsgeneralforsamlingen.

2.2. Ordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes inden hovedgeneralforsamlingen i foreningen og indvarsles af afdelingsbestyrelsen med udsendelse af indkaldelse og dagsorden på email til medlemmerne mindst 14 dage før afholdelsen.

2.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af afdelingsbestyrelsen og indvarsles efter samme regler som for ordinær generalforsamling.

2.4. Den ordinære afdelingsgeneralforsamlings dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Årsberetning for afdelingen.
3. Fremlæggelse af afdelingens budget.
4. Valg af afdelingsformand (ulige år).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år).
6. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

2.5. Valget af afdelingsformand og afdelingsbestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges.

2.7. Indkomne forslag skal være bestyrelsen I hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 3. Ledelse

3.1. Underafdelingerne ledes af en afdelingsbestyrelse på mindst 3 medlemmer.

3.2. Afdelingsbestyrelserne er berettiget til at træffe alle nødvendige dispositioner vedrørende egen afdeling med ansvar over for hovedbestyrelsen.

3.3. Afdelingsbestyrelserne træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

3.4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes nødvendig, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

3.5. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4. Afstemning

4.1. Stemmeret på afdelingsforsamlingen har ethvert medlem, der dyrker idræt i den pågældende underafdeling, er fyldt 16 år og har været medlem af foreningen mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen.

4.2. Stemmeret har endvidere forældre til børn under 16 år, der dyrker idræt i den pågældende underafdeling og har været medlem af foreningen mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen. Der kan maksimalt afgives 1 stemme pr. barn, og der kan maksimalt afgives 2 stemmer.

4.3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5. Dirigent

5.1. Til at lede generalforsamlingen vælger denne en dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

5.2. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

§ 6. Protokol

6.1. Over det på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder passerede indføres en kort beretning i afdelingsbestyrelsens forhandlingsprotokol.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 23. november 2017
________________________________________________
Dirigent Stig Madsen