Karate

Ordinær Generalforsamling 2022


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
mandag den 5. september kl 18.00 – 18.30 i 
Arenaen i Hammel Idrætscenter. 

 Stemmeberettigede er medlemmer over 16 år eller forældre til medlemmer under 16 år.
Man skal have været medlem i mindst tre måneder for at have stemmeret.  

Dagsorden (jf. vedtægternes § 2.4: http://www.hgfhammel.dk/files/filer/underafd/index.html):  

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
  4. Valg af afdelingsformand (sker i 2023)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
  6. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  7. Indkomne forslag 
  8. Eventuelt 

 Ad 4: Valg af formand.
Valget er i 2023

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er på valg: Henriette Koch (modtager genvalg) og Wikki Lund Hansen.
Wikki modtager ikke genvalg. Vi siger 1000 tak til Wikki for indsatsen.
I stedet for Wikki peger bestyrelsen på Erhardt.

Derudover har Just Sørensen grundet flytning og Flemming Werenberg grundet arbejde været nødt at forlade bestyrelsen før deres periodes udløb. Da Flemming er klubbens kasserer skal denne post overgå til et andet medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen peger på Henriette Koch.
Vi siger 1000 tak til Just og Flemming for deres indsats.
Bestyrelsen har besluttet at kun 1 plads af disse kan besættes.
Perioden er for 2 år. 

Ethvert stemmeberettiget medlem af klubben kan stille op til bestyrelsen.
I tilfælde af at flere kandidater end det nødvendige antal stiller op, vil der blive afholdt afstemning.
Ønsker man at stille op til bestyrelsen, skal dette meddeles bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.
Man sender en mail herom til hammelkarate@gmail.com

Forslag til dagsordenens punkt 7 modtages på mail til Peder: peder.bocher@gmail.com, og skal være ham i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
De anliggender, der på generalforsamlingen kræver afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Vi opfordrer alle medlemmer og forældre til at møde frem, idet generalforsamlingen er en god lejlighed til at komme i dialog med både trænere og bestyrelse.

Vi modtager gerne konstruktive kommentarer, ros og ris.

Venlig hilsen
Bestyrelsen