Karate

Ordinær Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

mandag den 1. april kl 18.00 – 18.30

i Arenaen i Hammel Idrætscenter.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN KAN SES HER

Stemmeberettigede er medlemmer over 16 år eller forældre til medlemmer under 16 år.
Man skal have været medlem i mindst tre måneder for at have stemmeret.

Dagsorden (jf. vedtægternes § 2.4:):

  1.  Valg af dirigent og referent
  2.  Årsberetning
  3.  Fremlæggelse af regnskab og budget
  4.  Valg af afdelingsformand (sker i 2019)
  5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  6.  Valg af 2 suppleanter for 1 år
  7.  Indkomne forslag
  8.  Eventuelt

Ad 4: Valg af formand. Bestyrelsen peger på Peder Bøcher

Ad 5: Valg af bestyrelses medlemmer.
Følgende er på valg: Peder Bøcher, Lone Juric Sørensen og Sonny Leach
Peder genopstiller. Lone og Sonny genopstiller ikke. 
I stedet for Sonny og Lone peger bestyrelsen på Flemming Werenberg
Perioden er for 2 år.

Ethvert stemmeberettiget medlem af klubben kan stille op til bestyrelsen.
I tilfælde af at flere kandidater end det nødvendige antal stiller op, vil der blive afholdt afstemning.
Ønsker man at stille op til bestyrelsen, skal dette være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Man sender en mail til hammelkarate@gmail.com

Forslag til dagsordenens punkt 7 modtages på mail til Peder: peder.bocher@gmail.com, og skal være ham i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

De anliggender, der på generalforsamlingen kræver afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Vi opfordrer alle medlemmer og forældre til at møde frem, idet generalforsamlingen er en god lejlighed til at komme i dialog med både trænere og bestyrelse.
Vi modtager gerne konstruktive kommentarer, ros og ris.

Venlig hilsen

Bestyrelsen