Referat-2019

Referat af Hammel GF hovedgeneralforsamling 25. september 2019

 

Hovedformand Mogens Lyngby bød velkommen til generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent

Allan Bo Andresen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

  1. Forretningsudvalgets beretning om foreningens virke

Mogens Lyngby stod for beretningen:

ÅRSBERETNING 2018/19

Allerførst vil jeg gerne takke alle for-personerne i afdelingerne og resten af hovedbestyrelsen for et særdeles godt samarbejde. Sammen med resten af vores mange frivillige fik I brændt et 100 års jubilæum af der sent vil blive glemt. Hos Hammel GF bliver hver eneste afdeling taget seriøst, det har vores medlemmer stor glæde af.

Ligeledes vil jeg meget gerne takke Forretningsudvalget Poul-Erik, Jørn, Alf og Uffe, vi har nået, det vi satte os for. Vi vil gerne vil være med til at udvikle Hammel GF endnu mere. Det kræver en del kultur ændringer, og det kan det være svært at få alle med.

Tak til vores ansatte Inge-Lise og Allan. Der er styr på bogholderiet, og der er efterhånden en del tal i vores regnskab. Med Allan som forenings og eventchef, sidder Hammel GF ikke bagerst i bussen, hvis der skal ske noget, og der sker noget i Hammel GF. Ja allerede på søndag kommer Anders Mattesen og underholder. Samtidig fungerer Allan som sparring i afdelingerne, hvilket giver en masse fordele.

Tilbageblik på sæsonen 2018/19

100 år jubilæum

Et helt suverænt jubilæums år sluttede med reception i december. Jeg er imponeret over alt det vi nåede, uden at det gik ud over alt det vi plejer at lave i Hammel GF. I efteråret holdt vi frivilligsfest, det var dejligt at give lidt tilbage, for de store indsatser klubbens mange mange frivillige yder for foreningen.

Hjemmeside: Efter en meget lang proces lykkes det os endelig at få vores nye hjemmeside, uptodate.

Super flot arbejde.

HESTEMARKED

Vi har faktisk holdt to hestemarkeder siden sidste generalforsamling. For meget polti i 2018, og det regnede desværre i år, men de er virkelig dygtige i vores team, og alt foregår med smil på. Vejret betød heldigvis ikke, at markedet ikke var godt. Og som sædvanligt, var det hele sat professionelt op. Overskuddet bliver fornuftigt, men Hestemarked er ikke kun penge, men godt for hele området. Alle der er med som frivillig til Hammel Hestemarked, er med til at gøre noget godt for vores by.

Mange af de frivillige fra Hestemarked var også med på Slotskoncert, og ja det regnede op til koncerten. Det gør der ikke næste år.  Flere frivillige er så dygtige at de blev hyret af Come To Live, til deres koncerter resten af året.

HAMMEL GF IDRÆTSPRISER

Priserne er for sæsonen 2018/19 og blev uddelt til Hammel Hestemarked. Men I fortjener at blive nævnt også til generalforsamlingen.

Lederpokalen: Jesper Søndergaard Balker, Fodbold

Trænerpokalen: Birte Laursen, Svømning

Ungdomspokalen: Jeppe Kruse Rasmussen, Svømning

Årets sportspræstation: Gulddrengene Håndbold

Æresmedlemmer: Lene Skouborg, Unge ældre

Jens Otto Sloth, Unge ældre.

CROSSFIT OG BEACH ANLÆG

Åbningen af anlægget blev er historisk dag, aldrig vil der igen blive flaget i rundkørselsen ved Hammel stadion. Det var en dejlig solskins dag, desværre med for lidt deltagere til indsamlingsløb, men vi fik endelig vores anlæg, og det er blevet rigtig godt og flot. Parkering ved klubhuset er blevet udvidet, det kan vi vist kun være særdeles tilfredse med. Vi vil gerne udvide vores Outdoor anlæg med 2 Paddle tennis baner og 2 stk. 2 mod 2 fodboldbaner. Jeg tror desværre ikke kommunen lytter til vores ansøgning, eller også er de bange for at det bliver en succes, hvilket det også vil blive.

HAMMEL IDRÆTSCENTER

Samarbejdet med Hammel Idræts Center, bliver forbedret mere og mere. Fælles for os begge er, at vi gerne vil en masse for Idrætten og hele Hammel med opland. Centeret mener Hammel GF arbejde noget hurtigt, ironisk nok venter Centeret i øjeblikket på et svar fra Hammel GF i en yderst vigtig sag.

SPORTSLIGE

Det vil tage alt for lang tid at fremhæve den enkelte præstation i denne beretning. Men man bliver glad hver gang det går godt for vores udøvere og tidligere medlemmer.

I Hammel GF vil vi gerne konkurrere, og så længe der er nogen der vil stille op mod os, er vi klar til kamp.

Udvikling

Vi skal hele tiden sørge for udvikling af klubben. Rammerne vil vi gerne udvide, pengene arbejder ude i afdelingerne, det er en succes. Vi vil arbejde mere på tværs af afdelingerne i fremtiden, alle kan lære noget fra andre afdelinger. Spillere, udøvere, trænere, ledere, bestyrelse osv. Jeg håber vores kommende tiltag med sportspasset vil blive en succes.

Vi samarbejder gerne med alle.

Hammel GF bakker om idrætslinjen på Skovvangskolen

Vi er medlemmer af Favrskov idrætssamvirke.

Vi samarbejder mere og mere med Hammel Idræts center.

Vi udkommer med et nyhedsbrev til alle medlemmer flere gange hver sæson.

Vi nærmer os en opstart af en bordtennis afdeling.

 

ØKONOMI

Det er dyrt at fylde 100 år. Mere om det senere på generalforsamlingen under regnskabsgennemgangen.

TRUSLER

Der bliver større og større krav, alene fra myndighederne f.eks. tilladelser. Det fylder mere og mere. Hvor er hjælpen til dette arbejde. Forældre der vil have optimale betingelser til deres børn. Nogen mener der er for dyrt at dyrke idræt i Hammel, men man giver gerne en formue når man flytter børnene, som regel alt for tidligt.

Det er en trussel at 50 % af alle danskere skal dyrke motion i en forening. Det er i sig selv super godt, men man åbner op for alt muligt, f.eks. vinter badning, og det presser de gamle traditionelle idrætter f.eks. på tilskud.

ANSØGNINGER

Hammel GF har søgt om følgende til budget i Favrskov kommune. Paddle tennis og 2 mod 2 baner ved stadion. Vi vil gerne styrke os på outdoor sport.

Samtidig vil anlægget være godt til det sportspas, vi forhåbentlig kan rulle ud i 2020.

Tak

Tak til over 900 frivillige. Uden jer ingen sport i Hammel GF. Vi vil gøre det nemmere at være frivillig.

Tak til alle trænere, holdledere og instruktører.

Tak til hovedsponsor Sparekassen Kronjylland og alle de mange mange sponsorer for støtten.

Tak til de hårdt prøvede dommere. Hammel skal være et godt sted, at dømme

Tak til HIC, jeg synes vores samarbejde styrkes år for år.

Tak til Team Banko

Tak til Come To Live og Frijsenborg for samarbejde om slotskoncert.

Tak til alle udøverne, altid en fornøjelse at se jer kæmpe. Kom og bak op

Tak til Underdog Music, for samarbejde omkring koncerter. Vi ses til ’’Anden’’ på søndag.

Tak til biografen, det har været kæmpe oplevelser med koncerter i jeres fine biograf.

Tak til forældrene, husk ALTID at bakke op, på den rigtige måde.

Tak til pressen, for omtale.

Tak til politikerne, glem ikke Hammel GF.

Tak til forvaltningen for samarbejde, dejligt at vi blev færdige med Crossfit og Beach anlægget.

Tak til alle der gjorde 100 års jubilæet uforglemmeligt.

Undskyld til dem jeg har glemt.

Mogens Lyngby Pedersen

 

 

 

 

  1. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt orientering om det

    kommende budget

 

Poul Erik Andersen fremlagde dette års regnskab, som var på 15 måneder mod tidligere 12 måneder. Dette på grund af ændret regnskabsperiode, som nu er 1. juli til 30. juni.

Regnskabet blev godkendt.

Herefter blev næste års budget fremlagt til orientering.

 

  1. Valg af formand

 

Hovedformand Mogens Lyngby var på valg og blev enstemmigt genvalgt.

 

  1. Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer

 

Forretningsudvalget består af 5 medlemmer – Hovedformand, kasserer samt 3 menige udvalgsmedlemmer.

I år var kun én på valg, og det var Jørn Fogh, som var villig til genvalg. Jørn blev enstemmigt valgt.

 

  1. Valg af 2 forretningsudvalgssuppleanter

 

Her blev Jesper Balker valgt som 1. suppleant og Peter Rafn som 2. suppleant.

 

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 

Her blev Ove Kyhl og Lars Husum valgt som revisorer, og Børge Skouborg som revisorsuppleant.

 

  1. Behandling af indkomne forslag

 

Der var kun 1 forslag, og dette kom fra Forretningsudvalget.

 

Poul Erik Andersen oplyste følgende:

Skal f.eks. en afdelingsformand udstyres med et kreditkort er det sådan nu, at hele hovedbestyrelsen skal skrive under på, at vedkommende kan få et kort. Det betyder 16 underskrifter. Derfor ønsker Forretningsudvalget FU, at den regel ændres til, at det kun er de 5 FU medlemmer, som skal underskrive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til ændringen følger her, hvor det med rødt er forslag til den nye tekst i §4.2:

 

Gældende vedtægter Forslag til nye vedtægter

§4. Foreningens ledelse

 

4.1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af forretningsudvalget valgt af generalforsamlingen, samt bestyrelsesformændene for foreningens underafdelinger.

 

4.2. Hovedbestyrelsen er berettiget til at træffe alle nødvendige dispositioner vedrørende foreningens daglige drift. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom skal dog godkendes af generalforsamlingen.

 

4.3. Hovedbestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

4.4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes nødvendigt, eller hvis 2 hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

4.5. Hovedbestyrelses fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§4. Foreningens ledelse

 

4.1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af forretningsudvalget valgt af generalforsamlingen, samt bestyrelsesformændene for foreningens underafdelinger.

 

4.2. Forretningsudvalget er berettiget til at træffe alle nødvendige dispositioner vedrørende foreningens daglige drift, herunder bankforretninger som kontooprettelse og bestilling af betalingskort til foreningen.

 

Køb og salg samt pantsætning af fast

ejendom skal dog godkendes af

generalforsamlingen.

 

4.3. Hovedbestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

4.4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes nødvendigt, eller hvis 2 hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

4.5. Hovedbestyrelses fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

Der var ingen indsigelser til forslaget, og alle var enige om, at vedtage ændringen.

  1. Eventuelt

Henriette fra Karate meddelte, at hun har store problemer med at få hjemmesiden til at fungere ordentligt. Allan Bos bedste forslag var at kontakte Janus, som er den bedste til at hjælpe.

Allan Bo sluttede med at takke alle hjælpere fra både Hestemarked og Sports Camp, og husk så at vi har mange kommende arrangementer – 3 x Åben Idræt, Anders Mattesen, Julefrokost og Julebal. Og så forventer vi at deltage i kommende års Slotskoncert.

Hammel, den 25. september 2019