Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening – (Hammel GF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening – (HGF)
Formål:
I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier
bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt i foreningen.
Formålet med samværspolitikken for HGF, er at skabe grundlag for et trygt sted at
udøve og instruere idræt i. Når man træder ind i foreningen skal man føle sig tryg
inden for de rammer HGF har udstykket for god praksis og social omgang hinanden
imellem.
Vi ønsker at have et idrætsmiljø der bærer præg af tillid og respekt for at alle vil
hinanden det godt i en positiv og ordentlig omgangsform. HGF ønsker at alle skal føle
sig velkommen.
HGF vil beskytte det enkelte barn/medlem mod krænkelser, men også beskytte
trænere og ledere mod rygter om det samme.
Kommunikation og samvær:

I HGF vægter vi en ordentlig omgangstone, det gælder for idrætsudøvere,
trænere/ledere/instruktører, forældre og bestyrelsesmedlemmer. Det gælder når vi
taler med hinanden og om hinanden såvel mundtligt som skriftligt.
Hvis man har kritik til nogen eller forundres over noget, opfordres man til at tage
kontakt inden det bliver et større problem. Det vil ofte være bedre at tage personlig
kontakt frem for at skrive.
Kritik, forundring, problemstillinger tages i samarbejde med træner/leder eller et
bestyrelsesmedlem. Hvis dette ikke løser problemet, træder HGF forretningsudvalg til.
Sproget i HGF
DU skal tale pænt til:
• Idrætsudøvere
• Trænere
• Ledere
• Forældre
• Dommere & stævneledere
• Modstandere ved kampe og stævner
Hvorfor?
• For at alle skal føle sig velkomne i foreningen og til aktiviteterne
• For at undgå at såre andre
• For at ALLE får en god oplevelse
• For at alle føler sig TRYGGE og godt tilpasse
• TÆNK på at negative ord virker krænkende og sårende og at ord som KOM
IGEN eller et klap på skulderen giver selvtillid og motivation!
Træning og stævner:

Under træning skabes og bevares en positiv og konstruktiv omgangstone alle parter i
mellem (træner-idrætsudøvere, idrætsudøvere-idrætsudøvere, træner-træner).
I modtagning og træningssituationer kan der opstå berøringer, der kan virke uheldige.
Dette italesættes af træner/leder/instruktør og afklares i situationen parterne
imellem.
Påklædning skal være sikkerhedsmæssig forsvarlig. Træner/leder/instruktøren
definerer individuelt påklædningsformen på holdet.
Ud af huset forventes det, at alle fra HGF opfører sig ordentligt, det vil sige taler pænt
til og om alle og behandler alt inventar ordentligt.
HGF lægger vægt på at kørsel i private biler til stævner, konkurrencer, opvisninger og
lign. sker på betryggende vis. Det betyder, at hastighedsgrænser overholdes, der er
sikkerhedsseler til alle, som skal benyttes og at chaufføren er udhvilet og har en
promille på 0.
En forælder, der er chauffør til aktiviteter ”ud-af-huset”, skal betragte sig selv som
repræsentant for HGF. Det betyder, at vedkommende er underlagt de retningslinjer,
der er gældende for medlemmer af foreningen.
Idrætsudøver
• Opføre dig mod andre som du ønsker de skal opføre sig imod dig!
• Støtte dine kammerater, også når de har en dårlig dag!
• Undlade på nogen måde at udøve mobning eller at tale dårligt om andre. Hvis
du oplever mobning SKAL du sige det til din træner eller forældre.
• Møde i god tid til træning og konkurrencer – samt medbringe nødvendigt udstyr.
• Respekterer andre holds træning. Det vil sige, at du venter på tilskuerpladserne
indtil det bliver din tur.
• Melde afbud til træner ved sygdom.
• Efterleve din træners instruktioner – træneren er der frivilligt for din skyld!
Passe på inventar og materiel – og opføre dig ordentligt i alle lokaler.
• Undlade på nogen måde at udøve mobning via Facebook, SMS, MMS, mails
m.m. eller at tale dårligt om andre.
Træner/leder
• Du altid er dig bevidst, at du er ROLLEmodel og agerer ud fra dette. Du er
engageret i dit trænerjob, møder velforberedt og i god tid.
• Du afstemmer forventningerne hos idrætsudøverne til træningsindhold og
udbytte.
• Du tager direkte kontakt til forældre, hvis et barn synes at mistrives eller ikke
efterlever jeres aftaler om god opførsel – sammen kan I måske gøre en forskel!
• Du handler aktivt, hvis du oplever eller hører om drilleri eller mobning
idrætsudøvere imellem (direkte eller via sociale medier) Bestyrelsen kontaktes.
• Du sikrer at alle behandler inventar og lokaler ansvarsfuldt såvel ude som
hjemme.
• Du opfører dig ordentligt overfor dommere, ledere og modstandere.
• Du taler med bestyrelsen, hvis du synes, at du mangler hjælp eller vejledning
til at løse dine opgaver – sammen klarer vi udfordringerne!
• Du må IKKE møde frem til træning eller stævner påvirket af alkohol eller andet.
• Du er træner og foreningsrepræsentant hver gang du er i
kontakt/kommunikation med dine idrætsudøvere/forældre.
Det gælder også ift. internetmedier, mobiler, mail, fest osv.
• Du er bevidst om straffelovens § 223 vedr. omgang med unge under 18 år.
Forældre
• Du altid bakker op om barnets hold og træner – hvis du er uenig i trænerens
indsats, skal du tale med TRÆNEREN eller et bestyrelsesmedlem og IKKE
miskreditere trænerens indsats via barnet!
• Du respekterer trænerens ønske om hvorvidt forældrene må være til stede eller
ej til træningen.
• Bestyrelsen kan og bør altid kontaktes ved uoverensstemmelser.
• Du orienterer træner ved barnets sygdom/fravær – eller hvis der er særlige
omstændigheder, træner bør kende til for at forstå en lidt anderledes adfærd.
• Du sikrer at barnet møder rettidigt til træning, stævner o.l. inkl. nødvendigt
udstyr.
• Du sørger for at betale kontingentet rettidigt.
• Du tager dit ansvar med opgaver som kørsel til konkurrencer og opvisninger.
Du ALDRIG møder påvirket af alkohol eller andet hvis du har kørevagt.
• Du altid sikrer at overholde hastighedsbegrænsningerne og fastspænde børn i
seler når du har kørevagt.
• Du kommenterer IKKE eget barn, andre idrætsudøvere eller dommere under
konkurrencer og opvisninger, det er trænerens opgave…
• Du må gerne heppe sammen med de andre forældre og sikre, at der er en
positiv stemning omkring idrætsudøverne.
Omklædning:
Man skal trygt kunne klæde om, når man er til idræt i HGF, derfor skal alle også i
omklædningsrummet benytte en ordentlig omgangstone, lade være med at tage
billeder af hinanden og have respekt for hinanden og hinandens kulturer.
Man kommer kun i sit eget køns omklædningsrum.
Idrætsudøver
• BRUG af mobilkamera e.l. i omklædningsrum/toiletter er forbudt!
• Du går KUN i dit eget køns omklædningsrum
Træner/leder
• Du går ALDRIG i omklædningsrum eller bad med børn af modsat køn.
• Du må IKKE gå alene med ét barn i omklædningsrum, bad eller andre steder,
hvor I er alene.
• BRUG af mobilkamera e.l. i omklædningsrum/toiletter er forbudt.
• Du går KUN i dit eget køns omklædningsrum.
Forældre
• Du går ALDRIG i omklædningsrum eller bad med børn af modsat køn.
• Du må IKKE gå alene med andres børn i omklædningsrum, bad eller andre
steder, hvor I er alene
• Du går ikke i det modsatte køns omklædningsrum – heller ikke selv om dit barn
kun er 4 år, der kan være voksne eller unge idrætsudøvere, der er ved at klæde
om.
• BRUG af mobilkamera e.l. i omklædningsrum/toiletter er STRENGT forbudt!
Alkohol, rygning, doping og euforiserende stoffer:
Alkohol:
Ved festlige arrangementer i HGF regi serveres der ikke alkohol for unge under 18 år.
Ved private arrangementer må der serveres alkohol, dog skal unge mellem 16 og 18
år have tilladelse fra deres forældre, hvis de skal nyde alkohol.
Euforiserende stoffer:
Indtagelse af og salg af euforiserende stoffer er forbudt i Danmark!
Vi vil derfor på ingen måde acceptere, at idrætsudøvere, trænere eller ledere indtager
eller er påvirket af euforiserende stoffer ved træning, konkurrencer eller andre
arrangementer i foreningen.
Brud på denne regel vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra
foreningen.
Ved salg af euforiserende stoffer vil der blive indgivet politianmeldelse mod sælger.
Doping:
Doping accepteres overhovedet IKKE i HGF – der henvises til DIF’s bestemmelser.
Alle medlemmer har ansvar for, at foreningen ikke risikerer en dopingdom, så ethvert
kendskab til evt. misbrug hos kammerater eller andre skal indberettes til bestyrelsen.
Dopingmisbrug hos medlem, træner eller leder vil medføre øjeblikkelig bortvisning og
eksklusion af foreningen jfr. vore vedtægter.
Forsøg på salg af dopingmidler vil medføre politianmeldelse mod sælger. Alle
sager omhandlende rusmiddelreglerne behandles af bestyrelsen.
Børneattester og Skolelærerparagraffen:
HGF vil hvert år indhente børneattest på ALLE trænere i foreningen (iflg. loven kun
krævet for ledere med kontakt til børn under 15 år) for at sikre, at INGEN træner kan
optræde i vores forening, hvis man har en straffeattest med anmærkninger om:
• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
• Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år
Skolelærerparagraffen skal iflg. Straffelovens paragraf 223 sikre, at man som træner,
leder og frivillig IKKE må have et seksuelt forhold til personer under 18 år, som man
er betroet til at undervise (Loven er altså lavet for at beskytte børn og unge!).
Som træner/frivillig skal man være bevidst om sin rolle og adfærd overfor børn og
unge.
Ved ansættelse og hvervning til opgaver i HGF vil vi drøfte forventningerne igennem
med den enkelte frivillige, herunder at f.eks. dialog med børn og unge over
facebook/sociale medier må frarådes i sin helhed for at undgå fejlfortolkninger eller
misforståelser.
Dette for at sikre både trænere og unge et godt samarbejdsmiljø, samt signalere til
forældre, at vi er bevidste om at turde tale om denne problematik.
Kontaktpersoner/Ansvar og Kriseberedskab:
Ved mistanke om alvorlig brud på samværspolitikken eller krænkelser skal der ske en
direkte kontakt til:
Marianne Pedersen, Voldbyvej 23, 8450 Hammel
Tlf. 86 24 24 10 eller mobil 20 23 59 36
E-mail: marianne.pedersen@live.com
I tilfælde af brud på samværsregler hvor det ikke kan løses af træner/leder og
afdelingsbestyrelsen, overtager HGF forretningsudvalg løsning af problemet.
Bestyrelsen har en beredskabsplan, der klart definerer, hvordan vi forholder os og
hvem, vi henter hjælp hos, hvis der opstår mistanke om krænkelser, seksuel misbrug
eller mobning.
Beredskabsplan:
Hvis det sker:
Hvis en træner, leder, instruktør, forældre eller andre konstaterer, at et barn i
foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb/pædofili skal følgende ske:
Kontakt straks en af de to kontaktpersoner Per Hausmann eller Marianne Pedersen.
Undlad at tale med andre om sagen – heller ikke de skadede børn eller børnenes
kammerater.
Kontaktpersonerne/HGF forretningsudvalg vil herefter gå frem efter følgende punkter:
1. Skaf overblik over sagen og kontakte politiet og foretage anmeldelse.
Orientere børnenes forældre om anmeldelsen og gøre opmærksom på, at
de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder (Kommunens
socialforvaltning).
Kontakte DGI Østjylland: mail: oestjylland@dgi.dk – tlf. 79 40 43 00.
Råde den mistænkte til at søge juridisk og tilbyde den mistænkte en
faglig bisidder under samtalen med foreningen, konsulenter,
myndigheder o.l.
2. Underrette de sociale myndigheder.
3. Der er udpeget én presseansvarlig.
Det er kun denne person som udtaler sig til pressen og alle andre
henviser til den pågældende.
Ved evt. radio- eller tv-interview sikres at vedkommende får en grundig
forudgående orientering om hvad der vil blive spurgt om.
Ved interviews med skrivende journalister sikrer den presseansvarlige sig
ret til at gennemlæse og godkende artiklen forud for trykning – med ret
til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne
udtalelser.
4. Tage stilling til hvem af de to ansvarlige, der har sikret sig god indsigt i
sagen, som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til
foreningen, kan hente hjælp hos og få svar på spørgsmål hos.
5. Orienter foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til
foreningen. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens
fakta.
Understreg at der er udpeget én presseansvarlig og at alle andre afstår
fra at udtale
Understreg at der er udpeget én presseansvarlig og at alle andre afstår
fra at udtale sig til pressen og at de henviser til presseansvarlig.
Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan søge hjælp og få
svar på spørgsmål hos (jvf. Punkt 4).
Tage stilling til hvem der skal orienteres på et møde og hvem der kan
orienteres pr. mail eller brev.
Alle sager vil blive behandlet med stor fortrolighed i samråd med DGI Østjylland.
Bestyrelsen kan vælge at suspendere evt. mistænkte, indtil en udredning om
skyldsspørgsmålet har fundet sted.

HGF Hovedbestyrelsen