Karate

Ordinær Generalforsamling 2021


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

 

Se referatet her

 

onsdag den 25. august kl 18.00 – 18.30.

Det vil foregå i hallen på Søndervangsskolen.

 

Stemmeberettigede er medlemmer over 16 år eller forældre til medlemmer under 16 år.
Man skal have været medlem i mindst tre måneder for at have stemmeret. 

Dagsorden (jf. vedtægternes § 2.4):  

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
  4. Valg af afdelingsformand (sker i ulige år)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
  6. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  7. Indkomne forslag 
  8. Eventuelt 

 Ad 4: Valg af formand i ulige år.
Formand Peder Bøcher er på valg og modtager genvalg.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er på valg:
Kasserer Henrik Eriksen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen peger på Flemming Werenberg som ny kasserer.
Til Flemmings almene bestyrelsespost peger bestyrelsen på Just Sørensen.
Vi takker Henrik Eriksen for de mange gode år.
Pga arbejdsopgaverne pt oprettes en ekstra plads. Bestyrelsen peger på Knud Erik Slot Enggrob.
Perioden er for 2 år. 

Ethvert stemmeberettiget medlem af klubben kan stille op til bestyrelsen.
I tilfælde af at flere kandidater end det nødvendige antal stiller op, vil der blive afholdt afstemning.
Ønsker man at stille op til bestyrelsen, skal dette være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Man sender en mail til hammelkarate@gmail.com med emnet “Kandidat til bestyrelsen”

Forslag til dagsordenens punkt 7 modtages på mail til hammelkarate@gmail.com med emner “indkomne forslag”,
og skal være os i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

De anliggender, der på generalforsamlingen kræver afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Vi opfordrer alle medlemmer og forældre til at møde frem, idet generalforsamlingen er en god lejlighed til at komme i dialog med både trænere og bestyrelse.

Vi modtager gerne konstruktive kommentarer, ros og ris.

Venlig hilsen
Bestyrelsen